תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תיירות חבל בנימין הפועל בשם המתחם go-binyamin.org.il (להלן: “האתר”). השימוש באתר כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, אותם אתם מתבקשים לקרוא בקפידה טרם שימוש.
 1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות קניין רוחני, הן של הגורם המפעיל את האתר (להלן: “מנהלי האתר”). בכלל זכויות אלה ניתן למנות: שם המתחם, סימני מסחר הקשורים בתיירות חבל בנימין, תמונות האתר, תכני האתר, סמלילים המופיעים באתר, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר שהוכנו ו/או נרכשו על ידי מנהלי האתר ו/או שלוחיהם.
 1. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מנהלי האתר. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר ומנהליו לבין צדדים שלישיים, וזכויות היוצרים בתכנים אלה עשויים להיות של אותו צד שלישי. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתר חל גם תכנים אלה. תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתר, ככל שיש כאלה, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ופרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע כלשהם.
 1. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכני האתר ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 1. חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתר במסגור ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר.
 1. אסור למשתמש לפרסם באתר תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות. האתר ומנהליו לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים.
 1. האתר עשוי לכלול תוכן מסחרי ו/או שיווקי מטעמם של צדדים שלישיים. מידע זה מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ואינו מהווה המלצה או עידוד לנהוג לפי אותה פרסומת. האתר ומנהליו לא יחובו בכל אחריות לתוכן המסחרי ו/או הפרסומות שיפורסמו באתר. כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע האמור אינה עסקה שהאתר ומנהליו הם צד לה ואין להם כל אחריות בגינה.
 1. האתר כולל מידע תיירותי לרבות מידע על מקומות לינה, הסעדה, אתרים שונים, מסלולי טיול ואטרקציות. אין לראות במידע זה מקור בלעדי ומעודכן ואין ליטול החלטות אודות סיורים, טיולים, לינה ומזון על סמך מידע זה לכשעצמו. תחום התיירות, מעצם טיבו וטבעו, הוא דינאמי ומשתנה ולמנהלי האתר אין דרך להבטיח שכל המידע באתר אודות אתרי התיירות השונים לרבות מחירים, שעות פתיחה, סכנות ביטחוניות ואחרות – מעודכן ונכון בכל עת. בכל מקרה של ספק אתם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות טלפונית: 02-5477754 או דרך טופס “צור קשר” באתר.
 1. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתר יהיו תקינים ויובילו בפועל לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן, עדכני או מלא.
 1. השירותים והמידע באתר נועדו לשימוש הציבור כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.
 1. מנהלי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו תמיד כסדרם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר ו/או מחשבי מנהליו ו/או מחשבי המשתמשים.
 1. מנהלי האתר רשאים למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך במידה וניתנו לך כאלה. בכך אין גריעה מזכויות מנהלי האתר על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים.
 1. המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתר משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.
 1. המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו/או ביישומיו. עוד מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר וגולשיו לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, וכדומה.
 1. המשתמש מסכים כי פרטי כתובות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את מנהלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש ובכלל כך פרסומות של צדדים שלישיים. מילוי טופס ושליחתו באמצעות האתר מהווים הסכמה מראש לשימוש בפרטי הגולש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימות התפוצה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור ולא תהא לו כל טענה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 1. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהאתר ומנהליו יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו במישרין או בעקיפין (ובכלל כך את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP, זמני ההתקשרות ואורכם, וכדומה). המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכות האתר ומנהליו לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי ו/או מכירתו לצד שלישי, או בהתאם לדרישות הדין או רשות שלטונית או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה.
 1. אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות הקמה לאתר ומנהליו לפי כל דין, או כדי להתיר ביצוע כל מעשה בניגוד לדין. הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. מנהלי האתר אינם מספקים תמיכה טכנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם.
 1. באתר מותקן תוסף נגישות. לעתים עשויה להיפגע פעילות תוסף זה בדפדפן מסוים או במכשיר קצה מסוים. באם נתקלתם בבעיית נגישות באתר אנא הודיעו לנו באמצעות טופס “צור קשר” באתר ואנו נטפל בבעיה.
 1. מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את האתר לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 1. החבות הכוללת לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום בכל מקרה.
 1. אם ייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים.
 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 1. הכי חשוב: צאו לטייל, לטעום ולהנות בחבל בנימין.

© תיירות חבל בנימין, כל הזכויות שמורות | פיתוח תוכן: המתכנה | תנאי שימוש